Säännöt

(in Finnish only)

RAKENNESUUNNITTELUN AMMATTI AINEKERHO VÄÄNNÖN SÄÄNNÖT 

1. Luku 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

25.11.2014

Yhdistyksen nimi on Rakennesuunnittelun ammattiainekerho Vääntö ry. Näissä  säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon  kaupunki. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistys on ammattiainekerho. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Aalto yliopistossa rakennetekniikkaa opiskelevien yhteisiä opiskeluun liittyviä etuja ja  opiskelunaikaista yhteistyötä. 

3 § Yhdistyksen toiminta 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi: Järjestää kokouksia, tiedotustilaisuuksia, saunailtoja, ekskursioita ja muuta vastaavaa opiskeluun tai työhön liittyvää toimintaa. 

4 § Toiminnan tukeminen 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja  asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harrastaa julkaisutoimintaa sekä  vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja  asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harrastaa julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Yhdistyksen viralliset kielet 

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.  Kokouksissa voidaan käyttää myös englannin kieltä. 

2. Luku 

Jäsenet 

6 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, iki-, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen  toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan, josta näissä säännöissä  myöhemmin käytetään nimitystä AYY, jäsen. 

Yhdistyksen ikijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta  kiinnostunut yhdistyksen entinen varsinainen jäsen. 

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta  kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai  oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4)  enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut  yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. 

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen  varsinaista jäsentä. 

7 § Jäsenluettelo 

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään  ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan  yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista. 

8 § Jäsenmaksut 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen  kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 

Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja: 

1. kunniajäsenet; 

2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopiston koko  jäsenmaksukaudeksi. 

9 § Yhdistyksestä eroaminen 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti  yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla  siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

10 § Yhdistyksestä erottaminen 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt  erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Lisäksi varsinainen jäsen voidaan erottaa jos hän ei enää ole AYY:n jäsen. 

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus  selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun  maksamatta jättäminen. 

Erottamispäätös on viipymättä  toimitettava kirjallisena erotetulle paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun  maksamatta jättäminen.

11 § Erottamispäätöksestä valittaminen 

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa  päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle  kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erotetun saatua kirjallinen erottamispäätös ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. Luku 

Yhdistyksen kokoukset 

12 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja vaalikokous marras joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus  katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 10% yhdistyksen varsinaisista  jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous  on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen  pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

13 § Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille
 10. Esitettään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 11. Esitetään hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
 13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Kokouksen päättäminen.

14 § Vaalikokous 

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 8. Valitaan sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
 9. Valitaan taloudenhoitaja seuraavaksi toimikaudeksi
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 11. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Kokouksen päättäminen.

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja  äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi  äänestää. 

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle  myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus. 

16 § Päätöksenteko 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota  on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos äänestystulokselle on  kolme tai useampi vaihtoehtoa, äänestetään uudestaan kahden parhaiten  menestyneen vaihtoehdon kesken. 

17 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja  kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta, Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus 

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 

19 § Käsiteltävät asiat 

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa  käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6)  enemmistöllä. 

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta,  kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden  luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta  tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja  vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä  asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen  käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,  että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen 

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken  toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4. Luku 

Hallitus 

21 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja  ja sihteeri sekä yhdestä seitsemään (1-7) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset  jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen  jäsenistä vähintään puolet on oltava varsinaisia jäseniä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta  niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja  huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. 

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen  kokouksista. 

Taloudenhoitaja pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja omaisuudesta. 

22 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 

1. johtaa yhdistyksen toimintaa; 

2. edustaa yhdistystä; 

3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi,  toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi; 

4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; 

5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta; 

6. päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä; 7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä 

8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa. 

23 § Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan  kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen  jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen  keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja  tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan  yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

24 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä,  tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. 

5. Luku 

Toimihenkilöt ja toimikunnat

25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen 

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia  toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä  toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö. Toimikausi kestää kalenterivuoden loppuun,  ellei toisin päätetä. 

6. Luku 

Hallinto ja talous 

26 § Toimi- ja tilikausi 

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

27 § Toiminnantarkastajat 

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä  toimintakertomus toiminnantarkastajille Toiminnantarkastajien tulee antaa  hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan  yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen  vuosikokousta. 

7. Luku 

Erityisiä määräyksiä 

28 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit 

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen  kokous. 

29 § Yhdistyksen päätösten moittiminen 

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se  muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai  hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi  pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa  myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. 

30 § Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään  kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä  yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta.  Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. 

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10)  yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on  käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 

31 § Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistys purkaantuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan  (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden  väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle  käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa  mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen, purkamisesta päättävän jälkimmäisen  kokouksen määräämällä tavalla. 

32 § Säännöissä määräämättömät asiat 

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia. 

Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 2.11.2006 ja  23.11.2006, sekä käsitelty AYY:n edustajiston kokouksessa 8.2.2007. Patentti- ja  rekisterihallituksen korjauskehotuksen (Dno 2007/502140Y 1.8.2007) mukaiset  muutokset (korostettu sinisellä kursiivilla) on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa  8.11.2007 ja 29.11.2007. 

Sääntöpäivitykset: 

Hyväksytty ensimmäisen kerran yhdistyksen kokouksessa 25.11.2014 ja toisen kerran  hyväksyttiin 10.2.2015. 

Kaikki luvut: TKY on korvattu AYY:llä ja Teknillinen korkeakoulu Aalto-yliopistolla. Tilintarkastajat on korvattu toiminnantarkastajilla. 

2. Luku 6 §: Lisättiin jäsenryhmäksi ikijäsenet sekä lisättiin ikijäsenen määritelmä. 

3. Luku 12 §: Vaalikokouksen sääntöjen mukaista pitoaikaa laajennettiin  marraskuusta marras-joulukuuksi. 

3. Luku 13 §: Vaalikokouksen esityslistalle lisättiin kohdat  

8. valitaan sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi 

9. valitaan taloudenhoitaja seuraavaksi toimikaudeksi,  

joiden jälkeen tulevien kohtien järjestysnumeroa kasvatettiin kahdella.

4. Luku 21 §: Sihteerin ja taloudenhoitajan vastuualueet päivitettiin.

5. Luku 25 §: Viimeisen lauseen kielioppivirheet korjattiin.

– – –

Hyväksytty ensimmäisen kerran yhdistyksen kokouksessa 13.12.2022 ja toisen kerran kokouksessa 28.3.2023.

1. Luku 4 §: Poistettu kahteen kertaan mainittu “irtainta”.

2. Luku 10 §: Poistettu “julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla”.

2. Luku 11 §: Korvattu määrittely “hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla” määrittelyllä “erotetun vastaanotettua kirjallinen erottamispäätös”.

3. Luku 13 §: Vuosikokouksen esityslistaan lisätty sana “Esitetään” kohtiin 10 ja 11.

3. Luku 14 §: Vaalikokouksen esityslistassa poistettu “ja heille henkilökohtaiset varamiehet” kohdassa 12.

3. Luku 17 §: Korvattu kokouskutsun julkaisupaikan määrittely “yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä AYY:n virallisella ilmoitustaululla” määrittelyllä “yhdistyksen sähköpostilistalla”.